Een persoon maakt gebruik van een schermlezer — https://unsplash.com/photos/HE1zW44Zm_Y

Vaak hoor ik mensen zeggen: maar mensen met een handicap hebben toch hulpmiddelen als een schermlezer? Ondanks dat het klopt dat er verschillende middelen zijn voor mensen met een handicap om (beter) over het web te navigeren, lijken we te vergeten dat dit slechts hulpmiddelen zijn.

Laten we het vergelijken met een ander hulpmiddel. Iemand die niet in staat is om te lopen, kan een rolstoel gebruiken als hulpmiddel om zich van A naar B te verplaatsen. Maar het feit dat deze persoon een rolstoel heeft, betekend niet dat hij of zij van een normale trap af kan denderen. Hiervoor…


Een hover-effect laat duidelijk zien welke elementen klikbaar zijn. Een hover is het met de muis zweven over een element, zónder op het element te klikken. Wanneer iemand de muis over een link beweegt veranderd bijvoorbeeld de (achtergrond-)kleur. Met een hover-effect kunnen we duidelijk onderscheid maken tussen een element mét interactie en een element zonder. Een hover-effect is dus belangrijk, maar hoe werkt dit eigenlijk op een apparaat waar men geen muis heeft, zoals een smartphone?

Het probleem

Elementen op een webpagina of -applicatie waarmee de gebruiker kan interacteren, hebben profijt van zo’n hover-effect. Het laat de gebruiker weten dat hij of…

Marten de Bruijn

Hi, I’m a webdesigner and front-end developer based in Breda, the Netherlands. martendebruijn.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store